Selasa, 28 April 2009

Pembinaan Hukum Periode Mazhab serta Perdebatan Hukum Islam antara Kaum Kasionalis Tekstualis dan Moderat


Pembinaan Hukum Periode Mazhab serta Perdebatan Hukum Islam antara Kaum Kasionalis Tekstualis dan Moderat

Pembinaan hukum pada periode mazhab

1 Al –Imam Abu Hanifah r.a.
Al-imam Abu Hanifah ialah : An-Nu’man tsabit Ataimi, dalahirkan di kufah pada tahun 80 Hijriah (699 M). Setalah permulaan abad ke dua hijriah beliau belajar fiqih pada Hammad Ibnu Abi sulaiman. Dan beliau banyak mendengar hadist dari ulama’-ulama’ hadist seperti :Atha’ Ibnu Rabiah dan nafi’ Maulana Ibnu umar
Adapun dasar –dasar mazhab Abu Hanifah ,kita dapat memahami dari cara beliau beristimbat dari tuturan beliau sendiri. Beliau berkata” saya berpegang pada kitabullah apabila saya mendapatinya. Sesuatu yang tidak saya dapati didalamnya, saya memakai sunah Rosul dan atsar-atsar yang shahih yang telah mansur diantaranya orang-orang kepercayaan.apabila tidak saya ketemukan dalam kitabullah dan sunah rosul saya berpegang pada perkataan para sahabat,saya ambil mana yang saya kehendaki dan saya tinggal mana yang saya ridak saya kehendaki saya tidak keluar dari perkataan para sahabat kepada perkataan orang lain
Dengan secara ringkasnya dasar-dasar pengambilan hukum Abu Hanifah adalah:
Kitabullah
Sunah Rosulullah
Fatwa-farwa para sahabat
Qiyas
Istihsan
Adat dan ‘uruf masarakat
Al-imam Malik ibnu anas ra
.Al-Imam Malik ibnu anas ra adalah malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi amir beliau berasal dari yaman .salah seorang kakeknya dating ke madinah lalu menatap di sana. Kakeknya abu amir adalah seorang sahabat nabi yang turut mempersaksikan seluruh peperangan nabi keceali perang badar malik sendiri dilahirkan pada tahun 93 Hijriah (712 M) beliau mempelajari ilmu pada ulama’-ulama’ madinah. Guru beliau yang pertama adalah Abdurrahman ibnu hurmuj.beliau juga menerima hadist dari naïf maulana ibnu umar dan ibnu si’ah az-zuhri. Gurunya dala ilmu fiqih adalah Rabiah ibnu abdirrahman, yang terkenal dengan rabiatur ra’yi.sesudah guru-gurunya mengake bahwa beliau telah ahli dalam soal hadist dan fiqih barulah beliau memberi fatwa dan meriwayatkan hadist. Beliau juga pernah berkata saya tidak memberi fatwa dan meriwayatkan hadist sehingga tujuh puluh ulama membenarkanya dan mengakui.
Banyak juga ulama hadits Yng menerima hadistdari padanya dan banyak fuqoha yang mengikuti perjalanann.Malik mempunyai dua keunggulan,pertama unggul dalam hadist,kedua unggul sebagai mufti dan mustanbith .Oleh karma itu banyak guru-gurunya sendiri seperti Rsbiah dan Yahya ibnu Said Musa ibnu ubah menerima hadist dari padanya.Dan diantara yang meriwayatkan hadist darinya, Muhammad ibnu idris As syafi’i, Abdullah ibnu mubarok dan Muhammad ibnu hasan As syafibani.
Adapun dasar-dasar istinbatul hukum imam maliki adalah:
1. Kitabullah
2.Sunnah rasul
3.Amal ulama’ madinah (ijma’ ahli madinah ). Dan terkadang menolak hadist apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh ulama’-ulama’ madinah .
4.Qiyas
5.Maslahat mursalah atau istihsan
3. Al-imam asy syafi’I r.a
Al- imam asy syafi’I adalah Abu abdillah muhamad ibnu idris abas ibnu usman ibnu syafi’i. asy syafi’I almutholibi, adalah keturunan mutholib ibnu abdi manaf yaitu kakek yang ke empat dari rosul dan kekakek yang ke sembilan dari asy syafi’I ibunya seorang srikandi dari yaman. Beliau dilahirkan ghujah (suatu kampong dalam jajahan palestina masuk wilayah Asqalan ) pada tahun 150 Hijriyah (767M)
ASy syafi’i mempelajari fiqih pada Muslim ibnu khalid dan mempelajari hadist pada sufyan ibnu uqhainah, guru hadist di mekah dan pada malik ibnu anas ahli hadisr di madinah. khalifah pada masa itu adalah harun ar-rasyid.yang pada masa itu rejadi pertarungan politik yang hebat antara keluarga abas dan keluarga ali .Asy syafi’i dituduh memihak pada gologan ali. Dikala pemuka –pemuka si’ah digiring kepada khalifh pada tahun 184H beliau turut digiring bersama. Dan sekiranya Allah tidak memberikan inayat Nya kepada beliau maka beliau akan menjadi korban tummah
Di kta mesirlah asy sayfi’I membentuk mazhab jadinya dan membacakan kitabnya yang baru. Beliau terus berdiam diri di Mesir sehingga wafat pada tahun 204 H (820 M)
Dasar-dasar mazhab Asy syafi’i adalah:
Sebagaimana telah diketahui dasar mazhab beliau telah dibukukan dalam risalah ushulnya beliau berpegang pada:
Dzhahir-dzahhir Al-qur’an selama belum ada dalil yang menegaskan, bahwa yang dimaksud bukan dzhajirnya
Sunatu Rasull
Ijma’
Qiyas
Istid-lal
4 Al Imam Ahmad ibnu hanbal r.a
Al Imam ibnu hanbal adalah Ahmad ibnu hanbal ibnu hilal asy sailani dilahirkan pada tahun 164H (780 M)
Adapun dasar-dasar mazhab beliau menurut keterangan Al imam ibnu qoyim ada lima
1.Nas Al-qur’an dan hadist marfu’
2.Fatwa-fatwa sahabat
3.Fatwa sahabat yang lebih dekat dengan Al-Qur’an dan As sunah
4. Hadisr mursal dan hadist dho’if
5. Qiyas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar